Hình đại diện shinnmar

shinnmar: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 39
  • Người theo dõi: 360
  • Đã theo dõi: 289

Shirley R 🚀

🦄 Front-End Developer 🖌️ UI Designer🎓 Comunicadora Social, UNMSM🎨 Paint 📷 Photography 🌊 Swimming

  • Ấn phẩm

  • IGTV