Hình đại diện justthekings

justthekings: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 1,570
  • Người theo dõi: 8,818
  • Đã theo dõi: 985

Crystal King / Kidney Disease Educator and Advocate

MommyCKD EducatorPatient AdvocateKidney Transplant Survivor 🎉Featured by CNN, USA Today, New York TimesOur uncurated life @cristallepistol

  • Ấn phẩm

  • IGTV