Hình đại diện igordellaera

igordellaera: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 69
  • Người theo dõi: 11,325
  • Đã theo dõi: 737

Igor Dell’Aera

”𝕆𝕤𝕒 𝕖𝕤𝕤𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕖𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖”.📌𝕤𝕚𝕔𝕚𝕝𝕪▪️𝕄𝕖𝕕 𝕤𝕥𝕦𝕕𝕖𝕟𝕥 ▪️ 𝕄𝕖𝕞𝕠𝕣𝕪 𝕒𝕥𝕙𝕝𝕖𝕥𝕖▪️𝔾𝕪𝕞 𝕝𝕠𝕧𝕖𝕣 ▪️𝕓𝕠𝕠𝕜 𝕒𝕕𝕕𝕚𝕔𝕥𝕖𝕕 ▪️ℍ𝕠𝕓𝕓𝕪𝕚𝕤𝕥 𝕡𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕖𝕣 ▪️ℂ𝕙𝕖𝕤𝕤 𝕡𝕝𝕒𝕪𝕖𝕣

  • Ấn phẩm

  • IGTV