Hình đại diện eddytampu_

eddytampu_: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 68
  • Người theo dõi: 1,293
  • Đã theo dõi: 1,084

eduard.exe

Multimedia ArtistBA Classical Saxophone, C. Pollini ITMA Sound in New Media, Aalto University FI1998

http://linktr.ee/eduardtampu/

  • Ấn phẩm

  • IGTV