Hình đại diện dafnezr

dafnezr: xem và tải xuống các câu chuyện, ảnh và video trên Instagram

  • Ấn phẩm: 427
  • Người theo dõi: 2,271
  • Đã theo dõi: 5,469

𝐷𝑎𝑓𝑛𝑒 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎

𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡,𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟,𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦 𝑙𝑖𝑓𝑒,𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑃𝐴𝐷𝐼,𝐶𝑜𝑧𝑢𝑚𝑒𝑙,𝐸𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑒𝑓, 𝑜𝑐𝑒𝑎𝑛, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡. @ramon_zapata_divers

Tài khoản cá nhân!